ANBI

Beleidsplan Stichting Putting it Together (hierna te noemen PIT Producties) 2016 – 2018

Visie, missie en doelstelling

Visie

Nederland mag zich al decennialang verheugen in een grote belangstelling voor het musical-genre. Zowel originele als geïmporteerde, groots gemonteerde als intiemere producties, hebben in de loop der jaren inmiddels een solide basis gevormd in een nog steeds groeiende musical-traditie. Het is voor PIT Producties dan ook een enorme luxe om op deze rijke traditie te kunnen leunen. Echter, PIT Producties wil met haar producties ook graag op deze traditie doorbouwen en er bovendien iets aan toevoegen.
In een tijdsgewricht waarin door bezuinigingen hele orkesten verdwijnen, mag het geen verrassing heten dat het publiek in geïmporteerde musicals in de Nederlandse productie daarvan, niet of uiterst zelden de volledige originele orkestbezetting te horen krijgt. Muziek lijkt daardoor -al dan niet onbedoeld- in steeds mindere mate belangrijk te zijn in een theatervorm die zich juist door middel van die muziek zou moeten kunnen onderscheiden.
Wij willen daarom – al dan niet tegen de stroom in –  in onze voorstellingen de muziek in ere herstellen en middels de volledige orkestbezetting ten gehore brengen op de manier zoals de componist die heeft bedoeld.
PIT Producties hoopt op deze manier toegankelijk en vooral artistiek interessant musicalrepertoire met een belangrijke muzikale dimensie te presenteren.

Missie

PIT Producties, enkele jaren geleden opgericht door haar artistiek leider Esther Maas, gelooft dat dit doel bereikbaar is. Haar missie is om dwars tegen de huidige tendens in uitvoeringen van musicalrepertoire te brengen, waarbij de muziek weer de plaats inneemt die het oorspronkelijk had. Zij doet dit met specifiek repertoire, originele orkestbezettingen en eigenzinnige uitvoering op ieder artistiek vlak zoals regie, vertaling, geluidsversterking, interpretatie, choreografie, licht ontwerp etc.
Hiermee wil zij een belangrijke impuls geven aan de kwaliteit van de musical en het muziektheater in Nederland. Zo wordt het bestaande musical-publiek bediend, maar ook een nieuw artistiek-geïnteresseerd publiek op de been gebracht.

Doelstelling

PIT Producties stelt zich ten doel:
het stimuleren van kunst van verpozende en dramatische aard;
het initiëren, ontwikkelen en produceren, uitbrengen en steunen van theatervoorstellingen, alsmede van televisie- en andere audiovisuele producties al of niet in samenwerking met derden;
het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.

Activiteiten

In het seizoen 2013/2014 is door PIT Producties de musical Putting It Together van de wereldvermaarde musicalcomponist en liedtekstschrijver Stephen Sondheim uitgebracht. Deze voorstelling werd met veel enthousiasme ontvangen door de pers en het publiek.

Van dezelfde componist wordt in het seizoen 2016/2017 de musical Into The Woods geproduceerd. Er is bijzonder veel enthousiasme vanuit zowel de theaters (hetgeen blijkt uit de snel verkochte voorstellingen) en de professionele sector, waarbij acteurs en musici staan te popelen om aan dit project deel te nemen. Er is dan ook direct een indrukwekkende cast en creatief team bijeengebracht.
Spelers zijn: Brigitte Heitzer, Wart Kamps, Elise Schaap, Esther Maas, Lone van Roosendaal, Paul Groot, Mirjam de Rooij, Roosmarijn van Bohemen, Esther Floor, Guido Spek, Jeremy Baker, René van Kooten en Laus Steenbeeke.
Naast het feit dat er een ‘ all star cast’ is, wat al zeer weinig voorkomt, zijn de acteurs uit alle hoeken van de kunsten bijeengebracht om op die manier een verandering in aanpak en bijzonder repertoire voor hun eigen publiek onder de aandacht te brengen. Zo zijn er acteurs die werkzaam zijn in: televisie en film, musicals, muziek theater, (Ro-Theater, Orkater) opera en toneel.
Men vindt elkaar in de liefde voor het repertoire en de uitdaging van een gelaagd repetitie proces. De regie van deze productie is in handen van Gijs de Lange, de muzikale leiding ligt bij Jeroen Sleyfer en de vertaling en dramaturgie is van Jeremy Baker.

Overige activiteiten tijdens looptijd beleidsplan

In de komende jaren wil PIT producties zich blijven onderscheiden met bestaand repertoire dat weinig wordt uitgevoerd omdat er op de muziek doorgaans wordt bezuinigd. Daarnaast wil PIT Producties ook nieuwe, zelfgemaakte voorstellingen produceren, zoals een stuk waar op dit moment aan gewerkt wordt, met muziek van Bob Zimmerman en script van Jeremy Baker. Uitvoering van deze beoogde producties is conform hetgeen hierna als artistieke aanpak uiteen is gezet.

Uitgangspunten bij de uitvoering van de activiteiten

Daar waar bij de meeste musicals de muziek een sluitpost is en er niet alleen steeds minder live muziek op het podium te horen is, gaat PIT Producties altijd uit van een originele orkestratie. Dat betekent dat alle instrumenten die de componist heeft bedoeld ook daadwerkelijk live spelen tijdens de voorstellingen. Dit is helaas tegenwoordig een grote uitzondering.
PIT Producties hanteert een muzikaal repetitie proces dat niet voorkomt in musicals in Nederland. Er wordt veel langer en intensiever gerepeteerd dan men gewend is, waardoor er een muzikale gelaagdheid ontstaat en diepgang die uniek is in Nederland in dit repertoire. Hierdoor heeft PIT Producties de mogelijkheid om repertoire te spelen dat anders niet gespeeld kan worden vanwege het vereiste van een andere aanpak dan gangbaar is.

Bedrijfsvoering

Organisatie

PIT Producties is een organisatie onder leiding van de artistiek leider Esther Maas samen met het bestuur. In de periode van productie en pre,- en postproductie wordt dit uitgebreid met een uitvoerend producent en zakelijk leider, een assistent en tijdens de productie periode uiteraard ook met cast, musici en crew.
Het stichtingsbestuur bestaat uit Kim Schumacher (voorzitter), Peter Voorbraak (secretaris), Erik Gimbergh (penningmeester) en Harm Witteveen (algemeen bestuurslid). Het stichtingsbestuur combineert ervaring uit de theaterwereld met juridische kennis en het bedrijfsleven.

Financiën

De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt op projectbasis. Per project worden financiële middelen geworven uit publieksinkomsten, particuliere fondsen, subsidies, giften en sponsoring of crowdfunding.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het voeren van een financieel gezonde bedrijfsvoering. Per project worden de geldstromen beheerd door de aangestelde zakelijk leider. De penningmeester controleert alle betalingen.

De begroting van het huidige project Into the Woods bestaat voor driekwart uit inkomsten uit de theaters en voor circa een kwart uit subsidies. Alle subsidie aanvragen zijn inmiddels toegezegd, hetgeen aangeeft dat er ook vanuit die zijde vertrouwen is in het concept. Subsidiegevers voor Into the Woods zijn: het Cultuurfonds, Fonds 21, het FPK, het AFK, Norma, het NTF en het Blockbusterfonds. Er zijn voor de landelijke tournee van Into the Woods 48 voorstellingen verkocht.

Beloningsbeleid

Bestuur: de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden behoudens eventuele vergoeding van gemaakte onkosten.
Directie: de artistiek leider en de zakelijk leider ontvangen hun beloning per project.
Overige medewerkers: ontvangen beloning voor hun werkzaamheden per project.

Samenvattend

PIT Producties is ervan overtuigd dat zij met een helder doel en sterke uitvoering een positieve impuls kan geven aan het culturele landschap van Nederland.

 

Verantwoording

Bekijk de jaarrekening 2015

Bekijk de jaarrekening 2016